Bel ons

Disclaimer | Allure Real Estate

Disclaimer

Disclaimer Allure Holdings NV en Allure Real Estate

Hoewel wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie betrachten, kan Allure Holdings NV, ook actief onder de naam Allure Real Estate niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Allure Holdings NV, en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van www.allure-re.com Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Allure Holdings NV en haar informatieleveranciers garanderen dan ook niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook. Makelaarskantoor Allure Real Estate aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. Aan de op deze website verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

De inhoud van de website www.allure-re.com kan in geen enkel opzicht beschouwd worden als een aanbod tot verkoop of verhuur dat bij aanvaarding de verkoper of verhuurder zou kunnen binden. Het schriftelijk akkoord van de eigenaar-verkoper of verhuurder is hiertoe steeds uitdrukkelijk vereist. Wij doen al het mogelijke om op de website van Allure Holdings NV betrouwbare en regelmatig geüpdatete vastgoedfiches ter beschikking te stellen. Noch Allure Holdings NV, noch Android, noch Whise (beheerder van de site van Allure Real Estate) kunnen echter verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de inhoud van het fiche of ingeval het goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt. Wij raden u bijgevolg ten stelligste aan om, voordat u eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) over het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door eerst met ons contact op te nemen.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van Allure Holdings NV.

Vraag je gratis schatting aan